Stavíme budoucnost

Lomský p. (Lom) – opevnění koryta a krycí desky v KP – HAVÁRIE

PROJEKT:
Lomský p. (Lom) – opevnění koryta a krycí desky v KP – HAVÁRIE

OBJEDNATEL
Povodí Ohře

TERMÍN REALIZACE:
09/2019 – 08/2020

MÍSTO REALIZACE:
k.ú. Lom, Ústecký kraj

CENA:
8.523.664,56,- Kč

POPIS PROJEKTU:
Akce řešila havarijní stav krytého profilu koryta Lomského potoka ve třech úsecích: SO 01 KP pod železničním mostem – stávající krytý profil byl nahrazen novou konstrukcí (nové opěry a nosná horní deska) v délce 48,29m. Jednalo se o monolitickou ŽB konstrukci. SO 02 KP u kostela – stávající krytý profil byl nahrazen novou konstrukcí (nové opěry a nosná horní deska). Jednalo se o monolitickou ŽB konstrukci. SO 03 KP v místě propadu komunikace – zde proběhla rekonstrukce propadu vozovky ve formě nových ŽB opěr, ŽB mostovky, ŽB říms a zábradlí.

Hlavní rekonstrukce předmětu plnění včetně výměr zásadních konstrukcí:

• Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm – 36,835 m3
• Zdivo základové z lomového kamene výplňové na maltu MC 30 – 8,29 m3
• Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 35/45 – 192,85 m3
• Mostní římsy ze ŽB C 35/45 – 3,41 m3
• Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm – 6,706 t
• Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm – 9,526 t
• Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace – 46,5 m2
• Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace – 21,117m2